nlen

Financieel verslag

Geconsolideerde resultatenrekening

Belgie Nederland Denemarken TOTAAL De Persgroep
 x 1.000.000 euro 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Bedrijfsopbrengsten 491,6 535,9 533,1 678,0 747,4 794,3 796,9 802,9 135,6 176,0 170,2 154,6 1.334,2 1.455,4 1.446,7 1.581,3
– Omzet 442,6 482,8 474,8 608,4 728,0 784,2 788,4 793,2 129,1 162,9 162,2 147,6 1290,5 1418,1 1415,3 1541,9
– Andere bedrijfsopbrengsten 49,0 53,1 58,3 69,6 19,4 10,1 8,5 9,6 6,5 13,1 8,0 7,0 43,8 37,3 31,4 39,3
Bedrijfskosten
– Handelsgoederen/grondstoffen -98,4 -120,6 -117,5 -186,8 -87,6 -97,6 -90,3 -69,4 -13,3 -10,4 -12,9 -8,9 -190,4 -217,2 -211,2 -258,2
– Diensten/diverse goederen -196,1 -202,5 -209,4 -254,3 -319,2 -338,1 -348,2 -373,2 -49,9 -84,0 -77,6 -73,6 -534,4 -585,4 -591,4 -653,8
– Bezoldigingen -123,5 -124,7 -123,6 -141,0 -223,0 -231,1 -235,3 -229,3 -59,0 -69,0 -66,2 -55,6 -406,7 -425,0 -425,1 -425,9
– Andere bedrijfskosten -2,3 -1,0 -1,1 -1,2 -2,0 -1,6 -1,1 -1,0 0,2 -0,3 -0,4 -0,4 -4,1 -2,8 -2,7 -2,6
EBITDA 71,4 87,1 81,4 94,9 115,6 125,9 121,9 130,0 13,5 12,3 13,0 16,0 198,7 225,0 216,4 240,9
EBITDA/bedrijfsopbrengsten 14,5% 16,3% 15,3% 14,0% 15,5% 15,8% 15,3% 16,2% 10,0% 7,0% 7,7% 10,4% 14,9% 15,5% 15,0% 15,2%
– Afschrijvingen -23,9 -29,5 -30,9 -33,1 -17,2 -16,9 -15,5 -15,5 -4,8 -4,8 -3,8 -2,8 -45,9 -51,2 -50,2 -51,4
– Waardeverminderingen 0,3 -1,0 0,1 0,4 0,2 0,5 0,3 0,7 0,2 0,4 0,5 0,2 0,8 -0,1 0,8 1,3
– Voorzieningen -1,3 2,4 1,8 0,9 0,9 -7,3 -4,6 -14,4 -7,0 -5,0 -7,5 -9,2 -5,5 -9,8 -10,4 -22,7
Bedrijfswinst (EBITA) 46,5 59,1 52,4 63,1 99,4 102,3 102,0 100,8 1,9 2,8 2,2 4,2 148,0 163,9 156,6 168,1
Financieel resultaat excl. goodwillafschrijvingen -0,1 -0,5 0,3 -2,8 -2,2 -2,0 -2,3 -2,4 -1,2 -0,1 0,0 0,4 -2,0 -2,3 -1,9 -4,8
Uitzonderlijk resultaat -0,0 0,1 -0,8 6,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 2,4 0,9 0,1 0,1 9,3
Winst van het boekjaar voor belastingen 46,4 58,7 51,9 67,2 98,1 100,3 99,8 98,4 0,7 2,7 3,2 7,0 146,8 161,7 154,8 172,6
– Actuele belastingen -17,3 -9,7 -10,9 -14,8 -2,8 -22,4 -24,2 -24,1 -0,0 0,0 0,0 0,0 -20,1 -32,2 -35,1 -39,0
– Uitgestelde belastingen -0,8 -9,5 -10,2 -6,1 -15,0 0,4 -2,1 -0,6 0,0 -0,7 -0,2 -0,9 -15,8 -9,7 -12,6 -7,7
Winst van het boekjaar 28,4 39,5 30,8 46,2 80,3 78,3 73,4 73,7 0,7 2,0 3,0 6,1 111,0 119,8 107,1 126,0
Resultaat vermogensmutatie -0,2 -2,0 0,2 0,0 0,3 -0,3 0,3 0,1 -0,9 -0,3 0,8 -0,0 -0,8 -2,7 1,3 0,1
Aandeel van derden -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 1,1 -0,4 0,171 0,1 1,118 -0,4
Netto groepswinst voor goodwillafschrijvingen 27,8 37,5 30,9 46,2 80,6 77,9 73,7 73,8 -0,0 1,8 4,9 5,7 110,4 117,2 109,6 125,7
Goodwillafschrijvingen -7,6 -4,2 -7,9 -18,9 -58,8 -67,4 -68,2 -68,6 -1,1 -1,2 -1,5 -1,6 -67,4 -72,8 -77,7 -89,1
Netto groepswinst na goodwillafschrijvingen 20,2 33,3 23,1 27,4 21,8 10,5 5,5 5,2 -1,1 0,6 3,4 4,0 43,0 44,4 31,9 36,6

Geconsolideerde financieringstabel

x 1.000.000 euro 2014 2015 2016 2017 2018
Bedrijfswinst (-verlies) 103,3 148,0 163,9 156,6 168,1
– Afschrijvingen 29,7 45,9 51,2 50,2 51,4
– Waardeverminderingen 0,0 -0,8 0,1 -0,8 -1,3
– Voorzieningen voor risico’s en kosten 5,4 5,5 9,8 10,4 22,7
EBITDA 138,4 198,7 225,0 216,4 240,9
– Wijziging voorraden -2,4 -11,9 4,7 -0,6 -56,0
– Wijziging LT-vorderingen -2,9 -2,9 -4,3 1,5 1,3
– Wijziging KT-vorderingen 18,0 -59,3 13,8 -24,5 -75,0
– Wijziging operationele schulden -5,2 105,9 8,7 -17,5 56,4
– Wijziging overlopende rekeningen -4,7 94,3 -5,4 -12,6 -10,9
– Werkkapitaalelementen acquisities -0,5 -128,2 -4,4 -0,8 74,2
 Variatie behoefte bedrijfskapitaal 2,3 -2,1 13,1 -54,4 -10,0
Kasstroom uit bedrijfsoperaties van conso-ondernemingen 140,8 196,6 238,1 162,0 230,9
– Ontvangen financiële opbrengsten 1,5 5,6 1,4 1,3 2,3
– Betaalde financiële kosten -4,1 -8,0 -4,0 -3,6 -7,4
Financiële resultaten -2,6 -2,3 -2,6 -2,3 -5,1
Operationele kasstroom voor belastingen 138,2 194,2 235,5 159,7 225,8
Uitzonderlijke lasten -2,9 -43,8 -54,3 -24,6 -19,1
Cash Belastingen -19,2 -20,1 -32,2 -35,1 -39,0
Uitzonderlijk resultaat en belastingen -22,1 -63,9 -86,4 -59,7 -58,1
Operationele kasstroom na belastingen 116,1 130,3 149,1 100,0 167,7
Acquisities/desinvesteringen -0,1 -215,9 -39,3 -13,5 -463,7
Capex -25,2 -30,7 -40,7 -39,0 -52,8
Desinvesteringen vaste activa 18,8
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -25,3 -246,6 -80,0 -52,5 -497,7
Nieuwe leningen 150,0 31,0 20,6 0,0 455,0
Aflossing leningen -15,8 -52,7 -76,4 -41,3 -89,6
Inkoop eigen aandelen DP NL -23,6
Betaald dividend -23,2 -25,1 -40,1 -45,0 -40,0
Kasstromen uit financieringsactiviteiten 111,0 -70,4 -95,9 -86,3 325,4
Netto kasstroom 201,8 -186,7 -26,7 -38,8 -4,6
Geldbeleggingen 3,8 5,6 0,1 0,1 1,4
Liquide middelen 311,4 122,9 101,6 62,8 57,0
Cashpositie einde periode 315,2 128,5 101,7 62,9 58,3

Geconsolideerde balans

x 1.000 euro 2014 2015 2016 2017 2018
Immateriële vaste activa 21.659 35.100 40.949 42.266 44.131
Positieve consolidatieverschillen 175.737 498.909 425.756 362.577 663.995
Materiële vaste activa 142.613 182.310 161.908 150.933 163.511
Financiële vaste activa 2.930 10.398 5.832 6.722 5.513
Vorderingen op meer dan één jaar 7.915 20.623 64.849 45.336 41.602
Voorraden en bestellingen in uitvoering 37.640 48.706 43.293 43.892 100.886
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 134.930 196.199 187.363 212.511 286.318
Beschikbaar 315.202 128.490 101.710 62.928 58.328
Overlopende rekeningen Actief 19.060 17.786 18.457 19.662 20.921
TOTAAL DER ACTIVA 857.686 1.138.521 1.050.117 946.825 1.385.204
EIGEN VERMOGEN 250.325 252.946 251.934 243.503 237.735
BELANGEN VAN DERDEN 72.428 78.353 78.222 78.965 46.519
VOORZIENINGEN, UITG.BELAST. en BELAST.LATENTIES 34.290 92.917 48.487 26.495 38.544
Lange termijn schuld 147.090 149.209 99.148 23.745 397.562
Kredietinstellingen 145.000 136.000 89.000 20.000 396.000
Leasingschulden en soortgelijke schulden 0 0 381 254
Overige schulden 0 242 77 83 1.249
Overige leningen 173 10.315 9.345 1.643 50
Handelsschulden 1.917 2.652 345 1.766 263
Korte termijn schuld 253.670 372.160 384.076 397.216 492.107
Leasing 0 1 0 0 127
Kredietinstellingen 25.000 40.000 34.000 64.000 79.000
Overige leningen 0 3.352 5.341 10.902 1.032
Handelsschulden
Overige schulden
Financiële schulden
Handelsschulden 116.983 161.088 169.838 175.257 226.849
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en soc.l. 66.053 126.977 128.211 106.084 105.767
Schulden uit bestemming v/h resultaat 25.000 40.000 45.000 40.000 42.000
Diverse schulden 20.635 742 1.686 973 37.332
Overlopende rekeningen Passief 99.883 192.937 188.250 176.901 172.736
TOTAAL DER PASSIVA 857.686 1.138.521 1.050.117 946.825 1.385.204
Eigen vermogen 250.325 252.946 251.934 243.503 237.735
Eigen vermogen + belang van derden 322.753 331.300 330.156 322.468 284.254
Solvabiliteitsratio 29% 22% 24% 26% 17%
Solvabiliteitsratio (incl belang van derden) 38% 29% 31% 34% 21%
Netto Financiele Schuld -145.202 47.510 21.671 21.325 416.799
Netto Financiele Schuld/EBITDA -1,05 0,24 0,10 0,11 1,58
Meer artikels